Policies & Ethics

Indsamling og håndtering af data

Treschow&Son bruger forskellige metoder til at finde de rigtige kandidater til kunder. Alt personlig data indsamlet, som led i denne proces (navn, stilling, arbejdsplads og kontaktoplysninger), behandles og opbevares korrekt. Disse oplysninger vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for den konkrete opgave. Treschow&Son forbeholder sig retten til at gemme oplysninger om personer, der klart har udtrykt ønske om ikke at blive kontaktet i fremtiden, for at undgå fremtidig forstyrrelse.

Treschow&Son informerer om samtykke til opbevaring og behandling af CV’er, inden de modtages fra kandidater. Det betyder, at når kandidater sender deres CV, indhenter Treschow&Son samtykke til opbevaring og behandling af det givne CV. Dette samtykke opbevares indtil nærmere aftale.

Som led i den videre rekrutteringsproces vil persondata også omfatte f.eks. personligheds- og IQ-test, certifikater, eksamensbeviser og karakterudskrift, straffeattest, referencer og notater fra interviews taget af en Treschow&Son-medarbejder.

Opbevaring af personfølsomt data

Treschow&Son er både dataansvarlig og behandler af alle personoplysninger, der indsamles som en del af vores rekrutteringsproces.

Personoplysningerne, nævnt ovenfor, opbevares korrekt og i overensstemmelse med GDPR. Treschow&Son bruger følgende leverandør til korrekt opbevaring; Ponty og Tresorit.

Endvidere findes der klare interne procedurer for modtagelse, behandling, lagring og bortskaffelse af personlige data indsamlet af Treschow&Son. Enhver medarbejder hos Treschow&Son er bekendt med og underlagt disse procedurer.

Tresorit

Tresorit er en cloud-baseret tjenesteudbyder, der giver Treschow&Son mulighed for at dele filer og samarbejde med partnere og medarbejdere med kryptografisk end-to-end sikkerhed.

Tresorit krypterer al transmission af information ved hjælp af Secure Socket Layer-teknologi (SSL). Det krypterede indhold og tilsvarende krypteringsnøgler kan kun dekrypteres af Treschow&Son og personer, som Treschow&Son udtrykkeligt vælger at dele med.

Videregivelse af personlige data

Ved modtagelse af CV giver kandidaten Treschow&Son samtykke til at videregive CV’et til tredjepart som en del af en rekrutteringsproces.

Udveksling af personlige data (f.eks. CV’er) sammen med anden kommunikation mellem Treschow&Son og tredjeparten, vil kun ske gennem krypterede tjenester, der tidligere er beskrevet.

Når en tredjepart modtager personoplysninger fra Treschow&Son, så vil tredjeparten selvstændigt være dataansvarlig.

Forbeholdte rettigheder

Treschow&Son opbevarer persondata, så længe det er nødvendigt for den konkrete opgave, medmindre andet er aftalt. Kandidater kan altid og uden omkostninger:

  • Anmode om indsigt i, hvilke persondata Treschow&Son har opbevaret på nævnte person,
  • kræve rettelse af de registrerede oplysninger,
  • gøre indsigelse mod behandlingen af den pågældende persons personoplysninger,
  • Få begrænset behandlingen af personoplysningerne,
  • Få slettet personlige data,
  • Indhent samtykke enten helt eller delvist, og
  • Underret Datatilsynet (Tilsynsstyrelsen), Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk, om Treschow&Sons behandling af personoplysninger.

Politikker & Etiske retningslinjer

Integritet

Integritet udgør dén kvalitet og faglige stolthed, vi sætter i vores arbejde, der er præget af grundighed og autenticitet. Vi forbliver tro mod, hvad vi siger med ægte interesse og giver troværdig information til kunder og kandidater. Vi arbejder kun med virksomheder/organisationer, som udviser samme grad af respekt og engagement over for mennesker. Når vi repræsenterer vores kunder, er vi autentiske i dét, vi gør, og hvad vi siger, der understøtter deres værdier. Af denne grund repræsenterer vi ikke virksomheder/organisationer, hvis forretning er baseret på uetiske tjenester eller produkter.

Fortrolighed

Fortrolighed er centralt i vores rolle som betroede rådgivere. Vi repræsenterer både vores klients og vores kandidaters bedste interesser og sikrer diskretion gennem hele ansættelsesprocessen. Vi sikrer, at alle videregivne oplysninger er aftalt med kunder og kandidater.

Diversitet og inklusion

Vi er fokuseret på lige muligheder og engageret i princippet om mangfoldighed. Vi er derfor enige med vores klienter om at værdsætte og omfavne mangfoldighed i alle aspekter af vores klients aktiviteter og respektere andre uden hensyn til race, farve, religion, køn, national oprindelse, alder, handicap, seksuel orientering eller politisk tilhørsforhold.

Klientens forsikring

Vores klients medarbejdere vil ikke blive betragtet som kandidater til ansættelsesopgaver inden for en given tidsramme fra indgået kontrakt og den aktive søgning går i gang.